Kódex

Kódex správania sa účastníkov podujatia RESCUE LESNICA 2024 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB
Tento kódex má za cieľ všetkým účastníkom podujatia RESCUE LESNICA 2024 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB vytvoriť bezpečné a plnohodnotné podmienky k účasti na súťaži tak, aby nebola zmarená snaha organizátorov, ale aj súťažiacich o dôstojný a časovo nenarušený priebeh podujatia.
Žiadame preto všetkých účastníkov podujatia o rešpektovanie nasledujúcich pravidiel:

  • Časy poskytnuté organizátormi k realizácii jednotlivých súťažných etáp a úloh (týka sa aj MS v KPR) sú fixne dané a neopodstatnené nedostavenie sa na úlohu v konkrétnom časovom intervale je dôvodom k diskvalifikácii posádky. „Dochvíľnosť je výsada kráľov“
  • Vzhľadom na náročnosť terénu, organizáciu súťaže a presun motorovými vozidlami je zakázané počas celej doby plnenia súťažných úloh a presunov medzi nimi požívanie alkoholických nápojov a omamných látok všetkými členmi posádky. Tento zákaz je plne platný aj počas podujatia MEMORIÁL RUN 2024. Bezpečnosť je naša priorita. Porušenie tohto pravidla je vážnym dôvodom k diskvalifikácii posádky.
  • Počas presunov a plnenia súťažných úloh prosím dbajte na bezpečnosť posádky, ale aj ostatných účastníkov súťaže, alebo cudzích osôb. V prípade akýchkoľvek pochybností, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu posádky, alebo iných osôb, nás neváhajte kontaktovať.
  • Dbajte prosím na životné prostredie a správajte sa šetrne voči prírode.

Preukážte svoju profesionalitu a vzdajte hold kolegom, ktorým je tento memoriál venovaný aj tým, že nenarušíte priebeh podujatia porušením týchto pravidiel.